top of page
Greece Section lead photo crop.jpg
Cyprus Section lead photo crop.jpg

Đầu tư định cư Hy Lạp

Thị Thực Vàng Hy Lạp– Golden Visa Greece, EU

  • Đầu tư bất động sản từ 250.000€, lấy Thị Thực Vàng trong 1 tháng

Đầu tư định cư Síp

Thị Thực Vàng Síp, Châu Âu  – Golden Visa Cyprus, EU

  • Đầu tư bất động sản từ 300.000€, lấy Thị Thực Vàng trong 2 tháng

Hy Lạp và Síp: Golden Visa-Visa Vàng có giá trị định cư vĩnh viễn cho cả gia đình.

Greece Properties Combo.jpg
Cyprus Properties Combo.jpg
Zalo logo Transp.jpg
WhatsApp.svg.webp
VN Phone Number Image 17JUL23.jpg
FN Phone Number Image 17JUL23.jpg
bottom of page